ESG w praktyce - zrównoważony rozwój przedsiębiorstw

Pomagamy w efektywnej transformacji zgodnej z polityką klimatyczną Unii Europejskiej

Przygotowujemy ...


 • Audyt ESG
 • Analizy śladu węglowego
 • Analizy kosztów zewnętrznych
 • Audyt konsumenta
 • Strategie dekarbonizacji
 • Strategie ESG
 • Analiza interesariuszy otoczenia
 • Ocena podwójnej istotności raportowania ESG (zgodnie z zaleceniami EFRAG)
 • Raporty wypełnienia kryteriów ESG zgodnie z taksonomią UE
 • Strategie wdrożeń regulacji gospodarki obiegu zamkniętego
 • Wnioski o dofinansowanie projektów
 • Narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie dekarbonizacją
 • Strategie zrównoważonej mobilności dla miast i obszarów aglomeracyjnych
 • Mapy cyfrowej transformacji przedsiębiorstw (wymagane we wnioskach o finansowanie w konkursach dot. finansowania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw)
 • Badanie bezpieczeństwa cyfrowego MŚP

Prowadzimy...


 • Audyt zrównoważonego rozwoju (ESG) przedsiębiorstw - na potrzeby instytucji finansujących, kontrahentów oraz raportowania ESG (wg europejskich standardów ESRS i zgodnie z dyrektywą CSRD)
 • Szkolenia i warsztaty dotyczące dekarbonizacji
 • Doradztwo w zakresie taksonomii UE oraz zgodności z celami Fit for 55
 • Doradztwo w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego
 • Monitoring i stałe doradztwo w zakresie przygotowanych dokumentów strategicznych
 • Mentoring menedżerski w zakresie dekarbonizacji i gospodarki obiegu zamkniętego
 • Wsparcie PR (budowanie relacji, media)
 • Wsparcie informatyczne (programowanie, cyberbezpieczeństwo, strategie transformacji cyfrowej)

Zespół

Nasi Eksperci

dr hab. Robert Tomanek, prof. UE

Ekspert w dziedzinie polityki przemysłowej i handlu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. Barbara Kos, prof. UE

Ekspert w dziedzinie logistyki, transportu i mobilności, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr hab. inż. Grzegorz Karoń, prof. PŚ

Ekspert w dziedzinie logistyki, transportu i mobilności, Politechnika Śląska

dr Anna Mercik

Ekspert w dziedzinie transportu oraz projektów finansowanych ze środków UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

dr Grzegorz Krawczyk

Ekspert w dziedzinie transportu i mobilności, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

mgr Sebastian Kałużny

Praktyk logistyki, w latach 2020-2021 ekspert w Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii

Mgr Michał Tomanek

Matematyk, programista, administrator strony internetowej

Znajomość środowiska akademickiego i współpracy z biznesem

Wiedza o funkcjonowaniu administracji rządowej

Doświadczenie w relacjach z samorządem terytorialnym

Doświadczenia praktyczne z obszaru logistyki i mobilności

Doświadczenie

  • Realizacja wsparcia raportowania ESG w firmie ES System K. https://essystemk.pl/
  • Studia podyplomowe – patronat i udział naszego zespołu w realizacji studiów podyplomowych „Menedżer zielonej transformacji – raportowanie ESG” uruchomionych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w roku akademickim 2023/2024, na których w dwóch kolejnych edycjach kształci się ponad 60 osób. Obecnie prowadzony jest nabór na trzecią edycję studiów. Zachęcamy do udziału: https://www.ue.katowice.pl/studia-podyplomowe/kierunki-studiow-podyplomowych/menedzer-zielonej-transformacji-raportowanie-esg/informacje-o-kierunku.html
  • Inne: aktywności publiczne pod marką Ecogreen: Udział w Precop’28 (konferencja poprzedzająca UN Climate Change Conference 2023 – COP 28 organizowana pod patronatem United Nations Global Compact Network Poland) z wystąpieniem R. Tomanka w panelu „Zrównoważony transport i łańcuchy dostaw”.
  • Kierownictwo i współautorstwo przygotowania projektu Polityki Przemysłowej Polski, MRPIT (R. Tomanek, S.Kałuzny 2020-2021)
  • Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz gmin, z którymi zawarto porozumienie w sprawie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii zadania własnego gmin, Stowarzyszenie NOSTRA (G. Krawczyk, 2020)
  • Jedziemy na prąd – zakup autobusów elektrycznych i budowa infrastruktury ładowania na obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby pozyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – projekt uzyskał dofinansowanie (A. Mercik, 2020)
  • Wsparcie prac koncepcyjnych w zakresie rozwoju niskoemisyjnego transportu publicznego wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu, Centrum Badań i Transferu Wiedzy, opracowanie na zlecenie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu (G. Krawczyk, 2020)
  • Sporządzenie analizy kosztów i korzyści w ramach projektu Koncepcji Kolei Metropolitalnej dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, opracowanie zlecone przez Politechnikę Śląską w Gliwicach (G. Krawczyk, 2019)
  • Ekspertyza w zakresie możliwości ubiegania się przez Ocynkownię Pokój Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej o dofinansowanie inwestycji ze środków Unii Europejskiej (A.Mercik, 2017)
  • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Bochni na lata 2017 – 2025 (A.Mercik, 2017)
  • Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Subregionu Centralnego województwa śląskiego (G. Krawczyk, R. Tomanek 2016)
  • System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (w tym analizy korzyści i kosztów) na potrzeby pozyskania dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 – projekt uzyskał dofinansowanie (A. Mercik, 2016)
  • Analiza kosztów i korzyści inwestycji taborowych, opracowanie na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju, w ramach tworzenia studium wykonalności dla operatora autobusowych przewozów użyteczności publicznej (G.Krawczyk, 2016)
  • G. Karoń, R. Tomanek, Effectiveness of Urban Mobility Decarbinization Instruments, „Energies” 2023, iss. 4,https://www.mdpi.com/1996-1073/16/4/1833
  • B. Kos, G. Krawczyk, R. Tomanek, Determinants for the effective electromobility development in public transport, in: Electric Mobility in Public Transport - Driving Towards Cleaner Air, Springer 2021
  • A. Mercik, Role of cost-benefit analysis in making decisions about the development of electromobility in urban public transport [w:] Proceedings of the 11th International Conference on Applied Economics Contemporary Issues in Economy: Finance, red. Balcerzak A.P., Pietryka I., Instytut Badań Gospodarczych, Olsztyn 2021, s. 62-70
  • R. Tomanek, Polskie specjalizacje w kontekście wyzwań przyszłości, (w) Polskie specjalizacje technologiczne – droga do wysokich marż oraz efektywnej i bezpiecznej zielonej transformacji, IBNGR 2021
  • B. Kos, G. Krawczyk, R. Tomanek, Key instruments of sustainable urban mobility on the example of the Silesian Metropolis, in: Modelling of the interaction of the different vehicles and various transport modes, Springer 2020
  • A. Mercik, Elektromobilność w autobusowym transporcie publicznym organizowanym przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię jako narzędzie realizacji idei zrównoważonej mobilności, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG nr 23(5)2020
  • B. Kos, G. Krawczyk, R. Tomanek, The paradigm of sustainable transport and mobility in modern transport policy - a case study of the mobility of the creative class in Poland, in: Ecology in Transport. Problems and Solutions, Springer 2020
  • R. Tomanek, Low-carbon mobility in metropolitan areas - based on the example of Silesian Metropolis, in: Proceedings of the III Georgian-Polish International Scientific-Technical Conference "Transport Bridge Europe-Asia, Kutaisi 2017
  • R. Tomanek, Ocena roli ESG w strategiach firm logistycznych w Polsce, w: „Wyzwania logistyki we współczesnym świecie”, SGGW, 18.01.2024, (prezentacja) Pobierz prezentację

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Adres:

ul. Hermana Wróbla 21/8
41-100 Siemianowice Śląskie

Telefon:

668 082 037

Wysyłanie
Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy!