dr hab. Robert Tomanek, prof. UE


Doktor habilitowany (dyscyplina ekonomia i finanse), profesor Uniwersytetu Eko-nomicznego w Katowicach (rektor w kadencji 2016-2020, wcześniej prorektor w latach 2008-2016 i prodziekan 2005-2008). Autor i współautor ponad 190 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym 17 monografii. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie bądź we współautorstwie ponad 30 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Przewodniczący Komisji Transportu PAN w katowickim oddziale PAN (2010-2014), a od 2014 do 2018 wiceprzewod-niczący. Ponadto od 2005 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Transportu Miejskiego i Regionalnego”, a od 2009 r. członkiem Rady Programowej kwartalnika „Transport Problems”. Wiedzę i doświadczenie zarządcze zdobywał m.in. jako zastępca dyrektora (1992-1997) oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP (1997-2004), W latach 2014-2016 pełnił obowiązki członka i wiceprzewodniczącego Rady Nadzor-czej Polskiego Radia Katowice S.A. W latach 2017-2019 zasiadał w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu. W okresie 04.07.2019-21.01.2020 członek Rady Nadzorczej JSW SA. Od stycznia 2020 do października 2020 członek Komisji Nadzoru Finansowego powołany przez Prezydenta RP. W latach 2020-2021 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, pracy i Technologii.

Wykształcenie: studia ukończył w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1987), tam uzyskał stopnie doktora (1995) i doktora habilitowanego (2003). Absolwent programu Personal Leadership Academy w ICAN w Warszawie (2019).
Certyfikaty