dr hab. Barbara Kos, prof. UE


Doktor habilitowana (nauki ekonomiczne), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prorektor ds. Nauki i Kadry Akademickiej w latach 2016-2020 i Dziekan Wydziału Ekonomii w latach 2008-2016. Autorka lub współautorka około 170 recenzowanych prac naukowo-badawczych z czego 46 wydano w języku angielskim w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Wykonawca w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kierowała zespołami lub uczestniczyła w zespołach realizujących inne projekty naukowo-badawcze. Uczestniczyła jako ekspert i prelegent w wielu panelach eksperckich np. podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Główne zainteresowania naukowe to: funkcjonowanie rynku usług TSL w aspekcie ekonomicznym, prawnym, przestrzennym, organizacyjnym i technicznym; problematyka mobilności miejskiej; zarządzanie mobilnością; innowacje i kierunki rozwoju sektora TSL; nowoczesne systemy informacyjno-komunikacyjne (ICT) w TSL; procesy integracji w sektorze TSL a także unijna i krajowa polityka transportowa.

Wykształcenie: studia ukończyła w Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1981), tam uzyskała stopnie doktora (1990) i doktora habilitowanego (1999) Absolwentka programu THE STRATEGIC LEADERSHIP ACADEMY w ICAN w Warszawie (2019).